آموزش تولید محتوا خبری

آموزش تولید محتوا خبری

در این مقاله قصد داریم با توضیحاتی محتصر به آموزش تولید محتوا نویسی خبری بپردازیم. محتوانویسی خبری نوعی از انواع محتوا نویسی میباشد که نیاز به یکسری از پیشنیاز ها دارد. از خصوصیت این نوع از محتواها باید به تازگی ، درستی و جذابیت اشاره کرد. در صورتی که یکی از این موارد ارائه نشود، باید گفت که محتوا کاربرد چندانی نخواهد داشت. برای مثال در صورتی که محتوا صحت نداشته باشد، بعد از مدتی و آشنایی مطالب نادرست شما مخاطبین خود را از دست میدهید. از طرفی با تولید محتوا های قدیمی بازدید چندانی دریافت نخواهید کرد. در ادامه به معرفی این نوع از تولید محتوا خواهیم پرداخت.

معرفی تولید محتوا خبری :

تولید محتوا برای سایت های خبری بسته به ویژگی های خبر میتواند دشواری زیادی داشته باشد. خبر پر ارزشترین کالای روز است و نقش خبرسازان در دنیای امـروز بـسیار بـا اهمیـت اسـت. خبـر گزارشی از واقعیت هاست ولی هر واقعیتی را نمیتوان خبـر نامیـد، خبـر الزامـاً گـزارش رویـدادهای جاری (تازه) نیست. ممکن است حوادثی که سالها قبـل اتفاق افتاده، بـا پیدا شـدن اطلاعـات تـازه ارزش خبری پیدا کند. گاهی خبر رویدادی است که قرار است اتفاق بیفتد اما هنوز رخ نداده است.

روابط عمومی ها یکی از منابع تولید خبـر در سـازمان هـستند. رسـالت روابـط عمـومی در سـازمان جستجوی اطلاعات و اخبار و انتقال آن به مخاطبان است، مهمتـرین مرحلـه در فرآینـد تهیـه خبـر شناخت خبر است. که بدون شک وظیفه کارشناس روابط عمومی است و بـه مهـارت فـردی و ذاتـی خبرنگار مربوط است. به گونه ای که چگونگی و شیوه نگارش خبر یک نـوع مهـارت علمـی و تجربـی محسوب می شود. از این رو برای تولید محتوا خبری اصول خاصی را باید رعایت کنید. در ادامه به این نکات بیشتر توضیج داده شده است.

اصول تولید محتوا سایت خبری :

این نوع محتوانویسی به مهارت فرد برای ایجاد مطالب خبری ارتباط دارد. به طور کلی اصول محتوا نویسی برای سایت خبری به شرح زیر میباشد :

 • درستی محتوای خبر
 • تولید متون قابل فهم برای عموم
 • ایجاد مطالب جامع
 • ارزش و تازگی محتوا

در ادامه به برسی هر یک از این موارد به صورت محتصر میپردازیم.

درستی محتوا و حقیقت نویسی در تولید محتوا خبری :

درستی وحقیقت نویسی در تولید محتوا برای سایت های خبری اهمیت بالایی دارد. به طور کلی دادن اطلاعات درست به مخاطبان از وظایف مهـم رسـانه هـای خبـری اسـت و اطمینـان از درسـتی مطالب از ضروریات حرفه روزنامه نگاری است. باید رویداد آنطور که هست ارائه شود نه آن طور که خبرنگار مایل است اتفاق افتـاده باشـد. انتـشار محتوای خبری نادرست درباره اشخاص حقیقی یا حقوقی، خبرنگار و مؤسسه خبری را بـا مـشکلات قـانونی روبرو می کند و سبب از بین رفتن اعتماد مخاطبان می شود.

اهمیت تولید محتوا قابل فهم در محتوانویسی خبری :

در تو.لید محتوا خبری متون باید به صورت قابل فهم برای عموم ایجاد شوند. صراحت لهجه و روشنی نوشتاری خبرنگار، از ویژگی های مهم این حرفه است. اگر اطلاعـات بـه زبـان ساده، رسا و روشن بیان نشود، در جلب مخاطب موفق نمی شود و قابل درک نخواهـد بـود. بـه کـاربردن اصطلاحات پزشکی، فنی و حقوقی باید طوری باشد که برای همه قابل فهم و درک باشد. اگرچـه، زمان یکی از عوامل پرفشار در کار تهیه خبر است، اما این عامل نباید مانع تهیه خبر صحیح و صریح باشد. یکی از دلایل ابهام محتوای خبری درک ناقص خبرنگار از رویداد است، لذا به منظـور رفـع ایـن مـشکل خبرنگار باید همواره مطالعه داشته و اطلاعات خود را به روز نماید.

توجه به مطالب جامع در تولید محتوا برای این سایت ها :

برای سایت های خبری به دلیل احتمال وجود سوالات بسیار در ذهن مخاطبین باید اطلاعا جامع باشد. این مورد به کسب اعتماد مخاطبین برای توانایی پاسخ دادن به آن ها میباشد. لذا باید با کسب اطلاعات بیشتر تولید محتوا خبری خود را جامع تر ایجاد کنید.

اهمیت توجه به تازگی و ارزش محتوا برای سایت های خبری :

به طور کلی اهمیت توجه به تازگی و شناخت ارزش محتوا در سایت های خبری بسیار اهمیت دارد. در خصوص تولید این نوع محتوا باید آشنایی کاملی با حوادث مهم داشته باشید. برخی از حوادث ممکن است تازه اتفاق افتاده باشند، لذا برای محتوای مناسب باید همیشه بروز باشید. به طور کلی ارزش تولید محتوا که به عنوان ارزش خبری نیز شناخته میشود. این ارزش هات ها شامل موارد زیر است :

 • دربرگیری (فراگیری)
 • شهرت
 • برخوردها، اختلافها، درگیریها، منازعه ها
 • استثناءها، شگفتنیها
 • بزرگی و فراوانی تعداد و مقدار
 • مجاورت
 • زمان یا تازگی رویداد

نتیجه گیری :

تولید محتوا سایت های خبری دارای پیچیدگی های خود است. به این صورت که برای محتتوا نویسی خبری باید همیشه بروز باشید. همچنین منابع در این نوع محتوانویسی بسیار  اهمیت دارد. چرا که برای ارائه مطالب قابل اعتماد ، خبر باید صحیح و درست باشد. در تولید محتوا خبر باید ارزش مناسبی داشته باشد. تازگی نیز میتواند یکی دیگر از اهمیت های این نوع محتوانویسی باشد. در این مقاله به صورت محتصر به معرفی تولید محتوا سایت های خبری پرداخته شد.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *